Kategorie

Promocje

Wszystkie promocje

Szukaj

REGULAMIN SKLEPU

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

 1. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

 4. Konto klientazbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane o preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu itd.).

 5. Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.ksiazki.elay.media.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;

 6. Sprzedawca - Sławomir Piela, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ELAY Sławomir Piela" z głównym zakładem pod adresem: ul. Graniczna 17, 43-384 Jaworze, NIP: 5471955623 Regon: 072791557, Tel/fax 603080099, email: redakcja@elay.media.pl

 7. Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

 1. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

 3. Sprzedawca może okresowo przeznaczyć część Towarów do sprzedaży po obniżonej cenie lub organizować innego rodzaju promocje, a także ogłaszać regulaminy owych promocji.

 

§2

Rejestracja konta

 

 1. Możliwość zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu przez poszczególnych Klientów uwarunkowana jest wcześniejszym założeniem Konta (dokonaniem rejestracji).

 2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:

 1. wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, Są to: imię i nazwisko, adres (w tym: ulica i nr domu, miejscowość, kod pocztowy oraz kraj) i nr telefonu.

 2. zaakceptowanie treści Regulaminu.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, określony przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.

 2. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: redakcja@elay.media.pl

 3. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 1. Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 2. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

 3. Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

 1. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3

Składanie zamówień

 

 1. Po założeniu Konta, Klient może dokonywać zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „miski”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

 2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

 1. określić sposób dostawy

 2. określić sposób płatności

 3. potwierdzić adres dostawy, a także całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują)

 1. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w "misce", po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. §3 ust. 2 lit. c powyżej).

 2. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z §3 ust. 3 powyżej, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

 3. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta Klienta sklepu internetowego. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w §3 ust. 4 powyżej, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

§4

Zapłata

 

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

 • przelew bankowy

 • płatność kartą kredytową

 • PayPal

 

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

 1. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

 2. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiedni paragon, a na żądanie Klienta lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa - fakturę VAT. Paragon lub faktura są przekazywane Klientowi wraz z Towarem.

 3. W przypadku płatności przelewem bankowym, zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” – z chwilą dostawy Towarów.

 4. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr Alior Bank 63249000050000450062960586

§5

Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).

 2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

 3. Możliwe sposoby dostawy to:

 • przesyłka krajowa, wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 • kurier

 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu. Koszt dostawy co do zasady pokrywa Klient.

 2. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia - co stanowi czas niezbędny do skompletowania zamówienia. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę, uzależniony jest natomiast od wybranego sposobu dostawy – i wynosi:

 

LP

Sposób dostawy

Czas dostawy przez dostawcę

1.

przesyłka krajowa, wysłana Pocztą Polską

do 5 dni roboczych

2.

kurier

1 dzień roboczy

 

 

 

 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, Sprzedawca może alternatywnie:

 1. poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta (ew. adres zaktualizowany) i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną.

 2. zwolnić się ze zobowiązania realizacji zamówienia poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę. Klient może jednak wówczas odmówić przyjęcia świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy na zasadach opisanych w §7, ze zwrotem Towaru na koszt Sprzedawcy.

 

 

 

§6

Odpowiedzialność za wady

 

 1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci Towarów lub inni gwaranci w dołączanych do Towarów kartach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

 3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://ksiazki.elay.media.pl/pl/contact-us za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@elay.media.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.

 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

 1. nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.

 2. opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.

 3. czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 

 

§7

Konsumenckie prawo odstąpienia

 

 1. Klient, będący konsumentem, może - zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271) - odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty odbioru zamówionego Towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 2. W razie odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Klientowi w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,

 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 6. dostarczania prasy,

 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§8

dane osobowe

 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), lub niniejszego regulaminu.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

 3. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

 4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

 6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

 

§9

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

 

 1. Celem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, Klient musi dysponować co najmniej: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

 2. Informacje o aktywności Klienta w ramach Sklepu, w tym zwłaszcza odnośnie dokonywanych przezeń zakupów, książka adresowa (adresy, na które wysyłano Towary zakupione w Sklepie), a także login i hasło Klienta mogą być zapisywane na jego komputerze (lub innym urządzeniu, służącym do połączenia z Internetem) w formie niewielkich plików cookie. Pliki cookie wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie do umożliwienia Klientowi korzystania ze spersonalizowanych opcji, dostępnych w ramach Sklepu. Klient może w każdej chwili usunąć istniejące pliki cookie oraz uniemożliwić tworzenie dalszych takich plików w opcjach przeglądarki internetowej – co może jednak wpłynąć na możliwość korzystania ze Sklepu.

 3. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy, recenzji itd.) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.

 4. Klient zobowiązuje się do

 1. niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

 1. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: rredakcja@elay.media.pl

 

 

§10

Zmiany regulaminu

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia, to jest od 8/2/2013.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji lub też przy najbliższym logowaniu.

 3. Klient, który uzyskał wiadomość o zmianie Regulaminu, może zażądać od Sprzedawcy usunięcia Konta (w trybie §2 ust. 2 Regulaminu). Jeżeli Klient nie usunie Konta w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, przyjmuje się że zmiana ta została przez Klienta zaakceptowana.

 4. Do czasu wyraźnego zaakceptowania przez Klienta zmian Regulaminu lub upływu terminu, o którym mowa w §10 ust. 3 powyżej, Klient nie ma możliwości kupowania Towarów za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§11

Postanowienia końcowe

 

Prawem właściwym dla umów sprzedaży Towarów, zawartych za pośrednictwem Sklepu, jest prawo polskie.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Tax 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie

Szukaj